16 நவம்பர் 2020

சிங்கப்பூர்: 2

 சிங்கப்பூர்: 2 


புதிய சிந்தனைகளை உள்ளீர்த்து அபிவிருத்தியின் உச்சம் தொட்ட சிங்கப்பூரின் தந்தை லீ குவான் யூ “ தலைமைத்துவம்”  Visionary leadership  இன் ஆசியாவின் மிகப்பெரும் உதாரணம்!!

1980  ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்த அன்றைய சிங்கப்பூர் பிரதமர்  Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore (1959–1990 ) 

அன்றைய இலங்கை வளர்ச்சியை  பார்த்து   “ சிங்கப்பூரை விரைவில் இலங்கையை போல் வளம் மிகு தேசமாக  மாற்றுவேன்.“ என்று சொன்னாராம். அவர் கனவு 1990  ஆண்டுகளில் நிறைவேறியது..“ முப்பதே ஆண்டுகளில் ஆசியாவின் வளம்கொழிக்கும் நாடாக வளர்ச்சியடைந்தது. 

சிங்கப்பூர்: 1 

Facebook 1

அன்றைய சிங்கப்பூரின்  ( 1960 - 1970 ) முன்னெடுப்புகளையும்“ Vision of Prosperity'திட்டத்தின் கீழ் இன்றைய இலங்கைக்கான திட்டங்களையும் உங்கள் சிந்தனைக்கு..! மாற்றம் நோக்கிய நகர்வுகளுக்கு  நாட்டுமக்கள்  அனைவரினதும்  புரிந்துணர்வுடன் கூடிய ஒத்துழைப்பு அவசியம்..!  

அடுத்து வரும்  பகிர்வுகளுக்கு சிறு முன்னோட்டம் இது..!  1. Priority to National Security 

தேசிய பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை

2. Friendly, Non-aligned, Foreign Policy 

நட்பு, சீரமைக்கப்படாத, வெளியுறவுக் கொள்கை

3. An administration Free from Corruption 

ஊழலற்ற  நிர்வாகம்

4. A New Constitution that Fulfils the Wishes of the People’s: மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் புதிய அரசியலமைப்பு

5. A Productive Citizenry and Vibrant Human Resource: உள் நாட்டு உற்பத்தி குடிமகன் மற்றும் துடிப்பான மனித வள 

6. People Centric Economic Development

மக்கள் மைய பொருளாதார மேம்பாடு

7. Technology Based Society

தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான சமூகம்

8. Development of Physical Resources

உடல் வளங்களின் வளர்ச்சி

9. Sustainable Environmental Management

நிலையான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

10. Disciplined, Law Abiding and Values Based Society: ஒழுக்கமான, சட்டத்தை மதிக்கும் மற்றும் மதிப்புகள் சார்ந்த சமூகம்

தேசிய பாதுகாப்பின் சரிவு அல்லது  சரிவின் முடிவில்  ஒரு நாடு ஒரு தேசிய அரசாக அதன் நிலையை இழக்க வழிவகுத்த பல சர்வதேச எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. தேசிய பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க புதிய வழிமுறைகளை நமது அரசாங்கம் பின்பற்றும்.

Facebook 2


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!